Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Általános szerződési feltételek

 

Eltérő megegyezés hiányában a fordítóiroda (a továbbiakban: Megbízott) a Megbízótól a következő feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését.

1. A szolgáltatás jellege, célja és terjedelme

 

1.1. A Fordítóiroda elsődleges szolgáltatásai: írásbeli vagy szóbeli fordítás (tolmácsolás), lektorálás, hivatalos fordítás, hitelesítés.

Írásbeli fordításnak minősül minden olyan szolgáltatás, amelynek eredménye az elektronikus vagy papír adathordozón rögzített forrásnyelvi szöveg elektronikus vagy papír adathordozóra készített célnyelvi fordítása.


Szóbeli fordításnak, a továbbiakban tolmácsolásnak minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredménye a szóban elhangzott forrásnyelvi szöveg közvetlenül vagy elektronikus úton közvetített szóbeli fordítása a célnyelvre. 

A tolmácsolás lehet helyszíni, vagy online tolmácsolás.

Lektorálásnak minősül a Fordítóiroda vagy más szolgáltató által készített fordítás nyelvhelyesség és stílus alapján történő ellenőrzése a forrás- és a célszöveg egybevetésével, az élő nyelv követelményeinek megfelelően, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a szakma kifejezésrendszere alapján.

1.2. Írásbeli fordítás megrendelése esetén a Megrendelőnek megrendelésében közölnie kell a fordítás célját. A fordítás célja nagyban befolyásolhatja a fordítás minőségét. Ezek például a következők lehetnek:

 • tartalmi fordítás, tájékozódás belső felhasználásra
 • reklám célú kiadás, nyilvánosságra hozatal (pl. szórólap)
 • jogi vonatkozású felhasználás érdekében, pl. szabadalmi és/vagy más eljáráshoz
 • hivatalos fordítás (pl. okmányok fordítása külföldi felhasználás céljából)
 • hitelesített fordítás (céges papírok, társasági szerződések, cégkivonatok, stb.)
 • egyéb olyan cél, amely a fordítás szempontjából fontos lehet

1.3.Ha a Megbízó a fordítást a megrendelésben megadottól eltérő célra használja fel, az eltérő célra való felhasználásból adódó károk vagy következmények a Megbízót terhelik.

1.4. Ha a fordítás célját a megrendelésben a Megbízottal nem ismertették, akkor a Megbízottnak a fordítást legjobb tudása szerint úgy kell elkészítenie, mintha a Megbízó a tájékozódás céljára szolgáló fordítást rendelt volna.

1.5. A Megbízott nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megbízó a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Megbízott rendelkezésére bocsátotta.

1.6. A Megbízott nem vállal felelősséget a fordítandó dokumentumban előforduló, közkinccsé még nem vált sajátos terminológiák fordításáért, kivéve, ha a Megbízó a megrendeléssel együtt e terminológiákat a Megbízott rendelkezésére bocsátotta.

1.7. A Megbízó megrendelésében a Megbízottal történt előzetes megállapodás alapján kérheti a fordítás megfelelő számítógépes szövegszerkesztő rendszerrel történő feldolgozását és mind nyomtatásban, mind adathordozón való szállítását, illetve a fordítás esetleges később tervezett módosításai miatt a Megbízottnál történő adathordozón való archiválását.

 1. SZÓBELI FORDÍTÁS, TOLMÁCSOLÁS
  • Konszekutív, vagy követő tolmácsolás:

A tárgyalófelek néhány mondatonként, egy-egy gondolatmenetet befejezve megállnak, és megvárják, hogy a tolmács a legnagyobb pontosságra törekedve tolmácsolja az elhangzottakat.

2.2. Szimultán, vagy szinkron tolmácsolás

Szimultán vagy szinkron jellegűnek minősül minden olyan szolgáltatás, melynek eredményeként a célnyelvi szöveg a forrásnyelvi szöveggel gyakorlatilag azonos időben hangzik el, és a forrásnyelvi szöveg előadója és a hallgatóság, valamint a fordítást végző személy között nincs közvetlen kapcsolat.

Az előadóval egy időben történő folyamatos tolmácsolás, amelyhez nyelvenként két tolmácsra van szükség. A tolmácsok tolmácskabinban foglalnak helyet, fejhallgatón keresztül követik az előadót és mikrofonba mondják a lefordított szöveget.

 • A tolmácsolás történhet helyszínen vagy az interneten, online.
 • A tolmácsolás ára

A tolmácsolási szolgáltatások árait a Megbízott érvényes árjegyzéke vagy az adott munkára adott árajánlata határozza meg. A Megbízott jogosult minimum díj megállapítására. A szóbeli fordítások, tolmácsolások mennyiségi elszámolásánál az alapegység a megbízás teljesítésére fordított idő, beleértve, de nem kizárólag vidékre vagy külföldre irányuló megbízásoknál a helyszínre utazásra, a szünetekre és az étkezésre fordított időt is.

Online (Zoom, google meet, stb) tolmácsolás esetén kizárólag csupán a tolmácsolás idejét számoljuk fel.

 1. ÁRAJÁNLAT

Árajánlat csak írásos formában és az árajánlat kiadásától számított 1 hónapos időtartamra érvényes. Az adott árajánlat csak a feladat pontos ismeretében érvényes.

Amennyiben a Megbízó a szóbeli fordítás jellegét nem közli, és segédanyagot nem bocsát a Megbízott rendelkezésére, illetve írásbeli fordítás esetén a fordítandó dokumentumot nem bocsátja a Megbízott rendelkezésére az ajánlatkéréskor, Megbízott csak tájékoztató árajánlatot ad, amelyet a megrendelés beérkezésekor a nevezett segédanyag, illetve a szóbeli fordítás jellege, vagy a fordítandó dokumentum ismeretében vagy visszaigazol, vagy új, kötelező érvényű árajánlatot ad és ennek elfogadása után kezdi meg a munkát.

 1. HATÁRIDŐ

A vállalt fordítási, lektorálási határidő: lehet normál vagy expressz.

A vállalt normál határidő 10 000 karakterszámig, általános szöveg esetében az alapnyelvekre 2-3 nap. A leadás napja nem számít bele a normál határidőbe. Egyéb esetekben megállapodás kérdése.

Amennyiben a Megrendelő nagy mennyiségű anyagot rövid határidővel kér, úgy Megbízott jogosult expressz felárat felszámolni.

 

 1. VÁLLALÁSI MENNYISÉG

 

Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízott minimális vállalási mennyisége általános szöveg esetén egy szabványoldal, ami 1500 karakter szóközökkel, okmány, vagy jogi szöveg esetén 2000 karakter szóközökkel. Amennyiben a fordítandó szöveg terjedelme ennél kisebb, Megbízó tudomásul veszi, hogy a számlázás a célnyelvi fordítás alapján a fentiek alapján kerülnek kiszámlázásra.

A fordítási határidőt Megbízó és Megbízott a fordítási mennyiség ismeretében határozzák meg.

 

 1. TITOKTARTÁS

Megbízott az átadott anyagot bizalmasan kezeli, annak tartalmát harmadik félnek nem adja tovább, nyilvánosságra sem hozza.

 1. HIVATALOS VAGY HITELES FORDÍTÁS

Hivatalos fordítás

Az általunk záradékkal ellátott hivatalos fordításainkat számtalan helyen elfogadják. Így például külföldi továbbtanulásnál, munkavállalásnál. Minden esetben a megrendelőink feladata azonban az, hogy kellő gondossággal utána járjon annak, hogy a befogadó szervezetnél elfogadják-e az általunk készített hivatalos záradékolást.

Hiteles fordítás

Bizonyos esetekben csak az Országos Fordítóiroda a hiteles fordításokra. (Pl. honosítás esetén).

24/1986. (VI. 26.) MT RENDELET A SZAKFORDÍTÁSRÓL ÉS TOLMÁCSOLÁSRÓL

„6/A. § Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító/lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.”

 1. GARANCIA

Megbízott a fordítás minőségére garanciát vállal. Amennyiben a Megbízó a fordítás elvégzésétől számított 48 órán belül írásban jogos kifogást emel a fordítás minőségére vonatkozóan, Megbízott köteles azt díjmentesen javítani. Nagyobb fordítási terjedelem esetén a garancia is hosszabb időre terjed ki.

 1. A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE

Ha a teljesítés napja (órája) a Megbízott által elfogadott megrendelés lényeges eleme, akkor ezt a Megbízónak a megrendelésben közölnie kell.

A teljesítési határidő betartásának feltétele, hogy a megrendeléssel összhangban beérkezzen a Megbízotthoz, a fordításhoz szükséges összes dokumentum. Amennyiben e feltételek időben nem teljesülnek, akkor a teljesítési határidő megfelelő mértékben meghosszabbodik.

A késedelem a Megbízót a szerződéstől való elállásra csak akkor jogosítja fel, ha ezt a szerződésben külön kikötötte. A Megbízó késedelme a Megbízott késedelmét kizárja. Jogszerű elállás esetén a Megbízott csupán indokolt költségeinek megtérítésére tarthat igényt.

A Megbízó nem felel az elektronikus úton (pl. e-mail) szállított fordítások esetleges sérüléseiért és a Megbízóhoz határidőre történő megérkezéséért.

A Megbízó elfogadja, hogy a Megbízott a munka teljesítéséhez harmadik fél bevonására jogosult. Ezáltal a harmadik féltől igénybe vett szolgáltatást a Megbízott a Megbízó felé közvetíti.

 1. VIS MAJOR

Vis major (elháríthatatlan külső ok) a Megbízott és a Megbízó szerződését megszünteti. A Megbízott a költségeit, illetve részteljesítése ellenértékét követelheti.

 1. SZAVATOSSÁG

14.1. A Megbízottnak a fordítást a célnyelvre jó minőségben, a fordítás céljára alkalmas módon kell elkészítenie. A fordítás minőségével kapcsolatos bármely reklamációt írásbeli fordítás esetén a fordítás átvételétől számított két héten belül, illetve szóbeli fordítás esetén közvetlenül annak teljesítését követően egy héten belül kell érvényesíteni. Ugyanezen időn belül lehet esetleges kárigényt a Megbízottal szemben bejelenteni. Az esetleges fordítási hiányosságokat a Megbízónak írásban indokolnia kell.

14.2. Írásbeli fordítás esetén a fordítás tényleges hiányosságainak kijavítására a Megbízónak lehetőséget és elegendő időt kell biztosítani a Megbízott számára. Amennyiben a Megbízó ezt megtagadja vagy a hiányosságok megszüntetésére harmadik személyt kér fel, az a Megbízottat mentesíti a hiánypótlási kötelezettsége alól. Amennyiben a Megbízott a neki biztosított idő alatt a hiánypótlást elvégzi, a Megbízó a Megbízott számláját teljes összegben tartozik megfizetni, kivéve, ha a késedelemből a Megbízónak bizonyíthatóan kára származott, illetve amennyiben a határidőt a 3.1. pont szerint kikötötték.

Szóbeli fordítás esetén Megbízó köteles három egybehangzó és elfogulatlan, névvel ellátott véleménnyel alátámasztani a fordítás hiányosságaival kapcsolatos reklamációs igényét. Ennek hiányában Megbízó a Megbízott számláját teljes összegben tartozik kifizetni.

14.3. Ha a Megbízott a megfelelő határidő-hosszabbítás alatt nem javítja ki a hiányosságokat, akkor a Megbízó elállhat a szerződéstől vagy a díjazás mérséklését kérheti. Jelentéktelen hiba esetén az elállás joga a Megbízót nem illeti meg. Jelentéktelen a hiba, ha a szövegben értelemzavaró fordítási hiányosság nem észlelhető.

14.4. A hiánypótlási igények nem jogosítják fel a Megbízót a megállapodásban rögzített fizetések visszatartására.

14.5. A nyomdai vagy egyéb úton megjelentetésre kerülő fordításoknál a Megbízott fokozott felelőssége csak akkor áll fenn az esetleges fordítási hiányosságokkal kapcsolatban, ha a Megbízó az 1.3.2 pont szerint járt el, és ha a Megbízottnak módja volt a kefelevonatokat ellenőrizni, vagy más módon szerzői korrektúrát végezni. Ez esetben a Megbízott a korrektúráért külön díjat számíthat fel.

14.6. Írásbeli fordítás esetén nehezen olvasható (kézírásos vagy elmosódott) olvashatatlan, illetve értelmetlen dokumentumok fordításaira semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

Szóbeli fordítás esetén a különleges dialektusokban elhangzó, a normális beszéd sebességét meghaladó, vagy rossz minőségű (az emberi fül érzékelésének frekvenciatartományát 30%-ot meghaladó mértékben leszűkítő, vagy a berendezés használhatóságát egyébként súlyosan korlátozó) műszaki feltételek mellett közvetített, illetve forrásnyelven sem értelmezhető forrásnyelvi szövegek fordítására semmiféle szavatosság nem érvényesíthető.

14.7. Stilisztikai javítások (módosítások), sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, illetve a Megbízó által, cégen belül használt), valamint nem definiált rövidítések, amennyiben a Megbízó ezeket a megrendeléssel egy időben nem közli a Megbízottal, nem ismerhetőek el fordítási hiányosságként.

14.8. A Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért. Ilyen esetekben ajánlatos, ha a Megbízó a nevek és sajátos elnevezések átírását megadja.

14.9. A számok reprodukálása a kézirat alapján történik. A számok, méretek, valuták és hasonlók átszámításáért a Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal.

14.10. A Megbízott semmiféle felelősséget nem vállal a fordításra átadott szövegben előforduló hibákból, kihagyásokból, kétértelműségekből, forrásnyelven sem értelmezhető szövegből eredő fordítási hibákért.

14.11. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy mindenkit, aki a fordítandó dokumentumba, illetve a fordításba betekintést nyer, a fordítások tartalmának titokban tartására kötelez.

 1. KÁRTÉRÍTÉS

A Megbízott a fordítással a Megbízónak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. Nem köteles megtéríteni a kárnak azt a részét, amely a Megbízó magatartásának következtében állt elő. Elmaradt haszonért a Megbízott felelőssége csak a fordítással való kifejezett okozati összefüggés bizonyítása esetén áll fenn.

 1. FIZETÉS

16.1. Első megrendelés esetén előre kell fizetni készpénzben vagy átutalással.

50 000 Ft feletti megrendelés esetén szerződést kötünk. A fordítás árának a felét szerződéskötéskor kérjük átutalni, a második részt pedig – ha a szerződésben másképp nem állapodtak meg, - a fordítás átadása előtt.

Megbízott rendelkezik Ft és EUR-s számlával is.

Írásbeli fordítás esetén Megbízó kérheti a már elvégzett és leszállított fordítás módosítását. Amennyiben a módosított szövegben a változtatások az előző változathoz képest nincsenek jól felismerhetően megjelölve, a Megbízott jogosult a teljes szöveg lektorálását és amennyiben a szöveget adathordozón a saját eszközeivel archiválta, az archiválás díját a Megbízónak felszámolni. Amennyiben a Megbízó csak a módosítások átvezetését rendeli meg és a változtatásokat jól felismerhetően bejelöli a fordítandó dokumentumban, a Megbízott csak a bejelölt részeket fordítja le és csak a lefordított szövegrészek fordítását, illetve egyéb járulékos ráfordításait számlázza a Megbízónak.

16.2. Fizetési késedelem esetén a Megbízott egy újabb megbízás teljesítését szüneteltetheti.
Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat kétszeresét kell megrendelőnek kifizetni.

16.3. A Megbízott szolgáltatása szellemi alkotásnak minősül. A Megbízott a számla teljes kifizetéséig a szellemi alkotása felhasználásához fűződő jogait fenntartja. A felhasználáshoz az engedély csak a számla teljes kifizetésével tekinthető megadottnak.

16.5. A Megbízó fizetési késedelme esetén a Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy a nála lévő egyéb fordítási megbízásokat a teljesítésig felfüggessze. Ez a kikötés a Megbízó azon megrendelésire is vonatkozik, amelyekre a megrendelésben a felek rögzített szállítási határidőben állapodtak meg.

 1. VITÁS KÉRDÉSEK ELDÖNTÉSE, BÍRÓI ILLETÉKESSÉG

17.1.A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy esetleges vitás kérdéseiket egymás között békés úton rendezzék.

17.2. A szerződéses viszonyból eredő bármely jogvita eldöntésére a Megbízott a székhelye szerint illetékes bíróságot köti ki.

 1. A SZERZŐDÉSBŐL ADÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK

A szerződés egyes pontjainak érvénytelenné válása nem érinti a szerződés többi pontját.

 

Budapest, 2019. szeptember 9.

 

Ratkai Margit

ügyvezető - tulajdonos